Estatuts

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

El Consell de la Joventut de València (CJV) és una corporació pública sectorial de base privada amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins.

Així mateix, és el màxim òrgan de representació i d’interlocució de les associacions juvenils i de la joventut de València, òrgan de coordinació, representació i promoció d’iniciatives que asseguren la participació dels joves en l’àmbit de la ciutat de València en les decisions i en les mesures que els afecten.

El CJV es regula d’acord amb la Llei 15/2017, de 10 de novembre de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana. Conforme al que s’estableix en la Llei, la joventut estarà compresa en el rang d’edat entre els 12 i els 30 anys, ambdues edats incloses.

El Consell de la Joventut de València té com a finalitats:

a. Fomentar l’associacionisme juvenil estimulant la creació i desenvolupament d’associacions, prestant el suport assistencial que els fora requerit, i la promoció del voluntariat de conformitat amb la Llei 14/2018, de 18 de novembre, d’Associacions de la Comunitat Valenciana i la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de voluntariat, sense prejudici de les competències de l’Administració corresponent.

b. Promoure iniciatives que asseguren la participació de les persones joves en la vida política, social i cultural de la ciutat de València, especialment en les qüestions que els afecten d’una manera directa, ajudant així al ple desenvolupament dels i les joves i a la seua plena incorporació a la vida ciutadana.

c. Coordinar i representar l’associacionisme juvenil i les persones joves de la localitat davant de l’administració corresponent com a òrgan màxim de representació i interlocució.

d. Ser l’interlocutor vàlid davant l’administració municipal i aquells organismes relacionats amb la joventut.

e. Elaborar i promoure el debat i els estudis sobre la realitat de la joventut en la localitat.

f. Coordinar-se amb altres consells de la joventut d’altres municipis i amb el Consell Valencià de la Joventut per a desenvolupar projectes en l’àmbit de la joventut.

g. Facilitar la col·laboració entre les associacions que el formen, així com els col·lectius o altres formes d’organització juvenil que hi hagen a la ciutat.

h. Difondre entre les persones joves els valors de la llibertat, la pau i la defensa dels drets humans.

i. Promoure el coneixement de la nostra cultura, història i idioma.

j. Aquells altres qualsevols relacionts amb la joventut i la seua problemàtica.

Per al compliment d’aquests fins, realitzarà les següents activitats:

a. Emetre alternatives i dictàmens sobre qüestions que afecten la joventut.

b. Promoure activitats de l’associacionisme juvenil i la informació associativa a les persones joves no associades.

c. Establir relació amb la resta de Consells Locals de Joventut dels diferents municipis al País Valencià, així com amb la resta de l’Estat Espanyol i relacions internacionals.

d. Participar en els organismes consultius de caràcter públic que s’establisquen per l’estudi de la realitat en l’àmbit de la ciutat.

e. Pronunciar-se sobre projectes que elabore l’Administració, així com fer seguiment de la gestió d’aquesta.

f. Promoure mesures o suggeriments per al millor aprofitament del patrimoni de l’Ajuntament en matèria de joventut.

g. Demanar als poder públics la informació i l’adopció de mesures relacionades amb la finalitat que li és pròpia.

h. Promoure activitats d’índole cultural, social, polític, educatiu i esportiu destinades a la població juvenil local.

i. Proposar accions externes de mobilització i representar els seues membres.

j. Activar els mitjans necessaris per a l’estudi de les qüestions que concerneixen al jove, la promoció de les iniciatives juvenils que es creguen convenients i la col·laboració amb altres iniciatives representades o no en el CJV.

k. Totes aquelles activitats que ajuden al compliment de les seus finalitats.

El domicili del Consell Local de la Joventut de València s’estableix a la ciutat de València al carrer Campoamor, 91.

L’àmbit d’actuació és la localitat de València.

CAPÍTOL II: MEMBRES, DRETS I DEURES

1. Membres de ple dret:

1.1. Les associacions juvenils i les associacions d’alumnes universitàries i no universitàries que complisquen els següents requisits:

a. Estar legalment constituïdes.
b. Que no perseguisquen finalitats lucratives.
c. Que figuren inscrites en el Cens d’Associacions Juvenils i Entitats prestadores de Servicis a la Joventut de la Comunitat Valenciana.
d. Que el seu àmbit d’actuació siga el de la ciutat de València.
e. Que el Codi d’Identificació Fiscal (CIF) o el número de registre de l’entitat no coincidisca amb cap altra entitat membre del Consell.

1.2. Les seccions, àrees, departaments i organitzacions juvenils d’altres entitats, sempre que complisquen els següents requisits:

a. Que tinguen reconeguda estatutàriament autonomia funcional, organització i govern propi per als assumptes específicament juvenils.
b. Que les sòcies o persones afiliades de la secció juvenil ho siguen de forma voluntària per acte exprés d’afiliació i s’identifiquen com a tals.
c. Que la representació de l’organització juvenil corresponga a òrgans propis.
d. Que reunisquen els requisits exigits per a les associacions Juvenils en l’apartat

1.1.
1.3. Les federacions i confederacions d’alumnes que reunisquen les condicions següents:

a. Que complisquen els requisits establits en els punts a), b), d) e) i f) de l’apartat 1.1.

b. Que figuren inscrites en el Cens de Federacions d’alumnes de la Comunitat Valenciana.
c. La incorporació al Consell Local de la Joventut d’una federació o confederació suposa l’exclusió automàtica dels seus membres per separat.

1.4. Les entitats prestadores de serveis a la joventut que complisquen els següents requisits:

a. Que compleixen els requisits establits per a associacions juvenils en l’apartat 1.1.
b. Que més de la meitat de la junta directiva estiga composada per persones joves.

2. Membres observadors:
2.1. Els membres observadores són els següents:

a. Grups de persones joves no associades i col·lectius juvenils.
b. Plataformes.
c. Assemblees juvenils.
d. Xarxes de Participació del Consell de la Joventut de València.
e. Entitats que reunint els requisits per a ser membres de ple dret del Consell, opten per aquesta via.

2.2. El Consell Local de la Joventut tindrà un registre d’aquest tipus de col·lectius que hauran de complir els següents requisits:
a. Estar formades per un mínim de 3 persones joves i que almenys el 75% del col·lectiu siguen persones joves.
b. Que tinguen entre les seues finalitats la promoció de la participació juvenil o el desenvolupament d’activitats per a persones joves.

3. Entitats adherides:
a. Les entitats que no complisquen els requisits de membre de ple dret o observadores però la col·laboració del qual siga interessant per a la consecució de les finalitats del CJV.

1. Les entitats i organitzacions compreses en l’article 5 podran formar part del Consell de la Joventut sempre que ho sol·liciten per escrit a la Comissió Permanent, sempre que les estructures i el funcionament d’aquelles siguen democràtiques, i complisquen les condicions i requisits que es fixen en aquestes Normes Estatutàries:
2. Totes les entitats que sol·liciten el seu ingrés com a membres de ple dret hauran de presentar:
a. Sol·licitud d’ingrés signada pel representat legal de l’entitat on es faça constar:
• La voluntat de pertànyer al Consell de la Joventut de València.
• Que l’entitat no té fins lucratius.
• Que l’estructura i funcionament intern són democràtics.
• Acatament exprés de la Constitució Espanyola i de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
b. Certificat de l’acord de sol·licitar l’ingrés al Consell de la Joventut, adoptat per l’òrgan competent de l’entitat i expedit pel secretari d’aquesta.
c. Còpia confrontada dels Estatuts.
d. Certificat d’inscripció al registre corresponent.
e. Còpia confrontada de la resolució administrativa que acredita la inscripció de l’entitat en el registre a l’àmbit de Joventut.
f. Relació nominal de membres de l’òrgan directiu.
g. Certificat del nombre d’afiliats/des expedit pel secretari/a de l’entitat.
h. Memòria justificativa de la seua implementació i activitats.
i. Fotocòpia del CIF o document equivalent.
3. Les federacions i confederacions d’alumnes presentaran, a més del que preveu l’apartat 1 d’aquest article, certificat de les associacions membres de la ciutat de València, expedida pels representants legals de les mateixes. A més del certificat que acredite la seua inscripció en el cens de federacions d’alumnes de la Comunitat Valenciana.
4. En el cas de les seccions juvenils, el Estatuts i relació nominal de l’òrgan directiu seran els de l’entitat. Als Estatuts ha d’aparèixer reconeguda la figura de la secció juvenil i la seua autonomia en el seu funcionament. A més, hauran de presentar la relació nominal de l’òrgan directiu de la secció.
5. Pel que fa a les entitats prestadores de serveis de joventut, a la relació nominal de membres de l’òrgan directiu haurà de constar la data de naixement de totes les persones. Per altra banda, hauran de presentar una memòria que certifique que s’han realitzat almenys dues activitats en l’últim any.
6. Totes les entitats que sol·liciten el seu ingrés com a membres observadores hauran de presentar:
a. Acta de la reunió en la qual tots els membres del col·lectiu subscriuen la constitució del mateix.
b. Llistat de persones que pertanyen al grup.
c. Sol·licitud d’ingrés signada per tots els membres del grup de joves:
• La voluntat de pertànyer al Consell de la Joventut de València.
• Que el grup no té fins lucratius.
• Que l’estructura i funcionament intern són democràtics.
d. Certificat de l’acord de sol·licitar l’ingrés al Consell de la Joventut, adoptat per tots els membres del grup de joves.
e. Còpia de les bases de funcionament o similar, en cas que en tinguen.
f. Certificat que faça constar que aquest grup està format per almenys un 75% de persones joves.
7. Les entitats adherides hauran de presentar:
a. Sol·licitud d’ingrés signada per tots els membres del grup de joves:
• La voluntat de pertànyer al Consell de la Joventut de València.
• Que el grup no té fins lucratius.
• Que l’estructura i funcionament intern són democràtics
b. Memòria justificativa de la seua implementació i activitats i projectes que siguen interessants per a la consecució dels objectius del Consell de la Joventut de València.

1. La Comissió Permanent és competent per estudiar les sol·licituds d’admissió i informar-ne a l’Assemblea, establint els mecanismes de la comprovació que estime convenients.
2. Una vegada estudiada la documentació, la Comissió Permanent requerirà amb garanties a les entitats sol·licitants els aclariments pertinents i la documentació necessària que no haja estat presentada. Si, vint-i-cinc dies abans de la celebració de la següent Assemblea General Ordinària després de la presentació de la sol·licitud d’admissió , la documentació requerida no és presentada, s’arxivarà l’expedient sense cap altre tràmit.
3. Després de la recepció de tota la documentació i de la informació que haja estat sol·licitada a l’entitat o a tercers, la Comissió Permanent emetrà un informe amb l’antelació suficient per a poder incloure l’assumpte en l’Orde del dia de la primera Assemblea General Ordinaria que es convoque amb posterioritat a la sol·licitud d’ingrés i que serà llegit pel secretari/a a l’Assemblea General on es ratifique la incorporació de l’entitat interessada. Aquest informe es limitarà a donar comptes de l’adequació formal de l’entitat interessada als requisits contemplats al present Estatut. Aquest informe, que podrà ser negatiu o positiu, es remetrà a totes les entitats del CJV i a l’entitat sol·licitant, amb antelació de quinze dies a la celebració de l’Assemblea.
4. A l’Assemblea General Ordinària immediatament posterior, la Comissió Permanent informarà de totes les sol·licituds rebudes i de la documentació presentada i sol·licitada.
5. Els informes positius se sotmetran a ratificació de l’Assemblea. Qualsevol entitat membre podrà presentar una moció per escrit amb almenys dos dies d’antelació en contra de l’admissió sempre que demostre que l’entitat sol·licitant no compleix algun dels requisits. Aquesta moció se sotmetrà a votació de l’Assemblea i prosperarà en el cas de tenir dos terços dels vots emesos.
6. Les entitats que sol·liciten l’ingrés seran invitades a l’Assemblea General, i podran intervenir en el punt de l’ordre del dia que tracte sobre la seua admissió o no admissió.
7. Les entitats seran membres des del moment finalització de l’Assemblea.
8. L’acord d’admissió o no admissió es notificarà a l’entitat interessada en el termini de deu dies hàbils. L’acord dignatari haurà de ser motivat, i es podrà, per part de l’entitat interessada, reiniciar el procés de petició d’ingrés transcorreguts tres mesos de la notificació denegatòria.
9. No es denegarà l’entrada al Consell de cap entitat que complisca els requisits previstos en les presents Normes Estatutàries.

1. Són drets de totes les entitats membres:
a. Participar, representar i defensar els interessos dels seus membres.
b. Rebre i difondre les informacions o propostes que es creguen oportunes.
c. Sol·licitar la convocatòria i participar en les comissions o als grups de treball, d’acord amb els sistemes d’accés.
d. Utilitzar, prèvia petició, la infraestructura i els serveis del Consell.
e. Fer suggeriments als membres de la Comissió Permanent en ordre al millor compliment de les finalitats del Consell.
f. Presentar mocions i propostes de resolució en les assemblees del CJV.
g. Proposar assumptes a l’orde del dia de les assemblees.
h. Tindre accés, prèvia sol·licitud, a la documentació del Consell.
i. Consultar en qualsevol moment, prèvia petició, els comptes i balanços del CJV.
2. A més d’allò establert al punt 1, són drets de les entitats membres de ple dret:
a. Assistir a l’Assemblea General amb veu i vot.
b. Elegir i ser elegit per als òrgans del CJV, excepte allò que s’ha previst pel no pagament de la quota en els presents estatuts.
3. A més de l’establert al punt 1, són drets de les entitats observadores i adherides:
a. Assistir a l’Assemblea General amb veu, però sense vot.

1. Son deures de les entitats:
a. Contribuir al desenvolupament dels projectes i del paper del Consell de la Joventut de València.
b. Complir i respectar la llei i els acords i els estatuts pels quals es regeix el Consell.
c. Notificar tots els canvis que tinguen lloc a les entitats i que afecten el Consell.
d. Assistir i participar als grups de treball.
e. Pagar les quotes i aportacions que s’establisquen.
2. A més d’allò establert al punt 1, es deure de les entitats membres de ple dret assistir i participar en les Assemblees del Consell de la Joventut de València.

1. Es produirà la baixa d’un membre:
a. Quan així ho sol·licite l’entitat membre i així ho manifesten per escrit al CJV.
b. Quan es contradiguen els estatuts del Consell.
c. Quan no es complisquen els requisits de la condició de membre.
d. Per la no participació en tres assemblees consecutives en el cas d’entitats membres de ple dret. En el cas d’entitats observadores i adherides, per la no participació en cap assemblea del Consell de la Joventut de València en dos anys.
e. Per la dissolució de l’entitat membre, bé siga per desaparició o per la integració en una altra entitat.
f. Per no pagament de les quotes establides durant dos anys.
2. La Comissió Permanent és competent per instruir l’expedient de baixa sotmesa en alguna de les situacions esmentades en l’apartat anterior, garantint el dret d’audiència a l’entitat afectada.
3. La proposta de la Comissió Permanent donar de baixa, haurà de ser ratificada per l’Assemblea en tots els casos a excepció del cas b) que serà sotmès a la votació de l’Assemblea per majoria qualificada de 2/3 dels vots emesos.
4. Tota proposta de baixa, ha de ser prèviament comunicada a l’entitat afectada, i ha d’estar inclosa a l’ordre del dia de l’Assemblea que es trametrà a les entitats membres del Consell, així com donar-li tràmit d’audiència davant de l’Assemblea.

CAPÍTOL III. DELS ÒRGANS DEL CONSELL

El Consell de la Joventut de València s’articula a través de:

1.1. L’Assemblea General.
1.2. La Comissió Permanent.
1.3. Les comissions especialitzades o grups de treball i Xarxes de Participació del CJV.

SECCIÓ I: DE L’ASSEMBLEA

L’Assemblea és l’òrgan màxim de representació de Consell de la Joventut de València.

Les funcions de l’Assemblea són:

a. Determinar les línies generals d’actuació del Consell i efectuar mandats als altres òrgans del Consell.
b. Controlar i aprovar, si escau, el projecte i la gestió anual de la Comissió Permanent.
c. Aprovar, si escau, l’estat dels comptes, el patrimoni , el pressupost anual i la gestió anual, presentats per la Comissió Permanent i fixar les quotes dels membres.
d. Resoldre sobre les sol·licituds d’admissió i les propostes de pèrdua de la condició de membres del Consell que presente la Comissió Permanent.
e. Elegir i cessar els membres de la Comissió Permanent.
f. Decidir sobre la incorporació a òrgans d’àmbit territorial superior i les relacions amb organismes anàlegs.
g. Crear i dissoldre i vetllar per la consecució de treball de les comissions, els grups o àrees de treball.
h. Aprovar les propostes de modificació d’Estatuts, i elevar-les al Consell Valencià de la Joventut perquè hi emeta un informe.
i. Vetllar pel compliment dels Estatuts i les normes derivades d’aquestes.
j. Qualssevol altres funcions que no recaiguen en un altre òrgan del Consell.

1. L’Assemblea General es compon de:

a. Dos representants de cadascun dels membres de ple dret.
b. Una representant per cada una de les entitats observadores i adherides, amb veu però sense vot.
c. Quan el president o la presidenta i els membres de la Comissió Permanent no són representants, també formen part de l’Assemblea General amb veu però sense vot.
d. Podran assistir també a l’Assemblea aquelles persones que tinguen la condició de convidades per part de la Comissió Permanent.

1.1. No serà possible la representació i delegació del vot a un altre membre.

2. La Mesa de l’Assemblea estarà composta pels membres de la Comissió
Permanent, serà presidida pel president o presidenta del Consell, i actuarà com a secretari o secretaria la persona que ho siga del Consell. En el cas de les eleccions a la Comissió Permanent completa, s’elegirà una Mesa Electoral, composta per tres delegats o delegades de l’Assemblea, que no podran figurar entre les candidatures elegibles. Aquesta Mesa s’elegirà per llista oberta i seran elegits els tres candidats més votats a la mateixa assemblea figurant aquest procés a l’ordre del dia.

3. Edat i acreditació de les persones representants

a. Les persones representants tindran entre 12 i 30 anys, ambdós inclosos.
b. Les persones convidades tindran sols veu.
c. El procés d’acreditació haurà de constar a la convocatòria de l’assemblea.

1. A la convocatòria haurà de constar, com a mínim, el dia, lloc, data i hora de reunió en primera i segona convocatòria.
2. L’ordre del dia de l’Assemblea General el fixa la Comissió Permanent, considerant les peticions formulades pels membres. En el cas de l’Assemblea General Extraordinària convocada a petició d’un terç dels membres del Consell, l’ordre del dia ha de contenir necessàriament els punts que han motivat la petició i no podrà ser modificat.
3. L’Assemblea General pot reunir-se amb caràcter ordinari o extraordinari.
3.1. L’Assemblea General Ordinària
a. Es reuneix cada semestre. L’Assemblea General es podrà reunir amb caràcter ordinari en dues formes: Assemblea Ordinària de Gestió i Assemblea Ordinària de Renovació.
b. La convocatòria s’ha d’expedir amb un mínim de 30 dies naturals d’antelació a la seua celebració, per correu dirigit a cada membre del Consell, indicant l’Ordre del dia.
c. La documentació i materials seran enviats amb la convocatòria i l’ordre del dia, com a mínim amb una antelació de 15 dies.
3.2. L’Assemblea General Extraordinària
a. Es reunirà sempre que siga convocada pel president o la presidenta, quan ho acorde la Comissió Permanent o quan ho sol·licite per escrit una tercera part dels membres del Consell.
b. La convocatòria de les assemblees extraordinàries es convocarà, almenys, amb 7dies d’antelació a la seua celebració, per correu dirigit a cada membre del Consell, indicant l’Ordre del dia.
c. La documentació i materials seran enviats amb la convocatòria i l’ordre del dia amb una antelació de 7 dies.
4. Les resolucions, esmenes o propostes per a ser discutides a l’assemblea hauran de presentar-se a la Comissió Permanent, com a màxim, 5 dies abans de l’assemblea. Es podran presentar resolucions urgents a la Mesa de l’Assemblea, sempre que el motiu ho requerisca i així ho aprove l’Assemblea.

L’assemblea general quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria quan concórreguen, presents o vàlidament representades, almenys la meitat més un dels membres, i en segona convocatòria almenys un terç dels membres que concórreguen. L’hora de la reunió en segona convocatòria serà, com a màxim, trenta minuts posterior a la fixada en primera convocatòria.

1. No es poden prendre acords vàlids sobre els assumptes que no siguen a l’ordre del dia, excepte si la majoria declara, amb el seu vot favorable, la urgència del tema en qüestió.

2. Les normes de funcionament intern han d’establir uns terminis per a la presentació de resolucions, esmenes i candidatures.

3. El secretari o la secretària estendran l’acta de cada sessió, amb tots els acords adoptats i totes les circumstàncies que siguen oportunes per reflectir fidelment el contingut de cada sessió. Les actes han de ser signades pel secretari o la secretària amb el vistiplau del president o la presidenta, i s’aproven a l’assemblea posterior.

4. Els acords es prendran per majoria simple de vots dels membres presents, excepte en els supòsits que indiquen aquests Estatuts.

SECCIÓ II: DE LA COMISSIÓ PERMANENT

La Comissió Permanent és l’òrgan col·legiat de govern, direcció i representació del Consell, encarregat d’executar els acords de l’Assemblea.

Les funcions de la Comissió Permanent son les següents:

a. Executar els manaments i acords de l’Assemblea.
b. Dirigir i representar el Consell, quan l’Assemblea no està reunida.
c. Elegir i revocar, d’entre els seus membres, els representants del Consell davant els òrgans on estiga present.
d. Preparar els treballs i l’ordre del dia.
e. Proposar, per a la seua aprovació per l’Assemblea, el projecte anual, la memòria anual, l’estat de comptes i patrimoni, i el pressupost anual, així com l’import de les quotes anuals de les entitats membres.
f. Estudiar les sol·licituds d’admissió i els expedientes de baixa o exclusió per informar-ne.
g. Emetre els informes i dictàmens que li siguen sol·licitats o acordar per pròpia iniciativa.
h. Contractar el personal al servei del Consell i fixar-ne la retribució.
i. Sol·licitar suport material i tècnic, amb caràcter temporal de representants de les diverses àrees, així com del Consell Valencià de Joventut, per al compliment de les feines del Consell.
j. Aconseguir els recursos econòmics necessaris per al funcionament del Consell.

La Comissió Permanent està composta entre 7 i 9 persones, amb la següent distribució: una presidència, almenys una vicepresidència, una secretaria, una tresoreria, i un nombre variable de vocalies.

Els membres de la Comissió Permanent representen el conjunt d’entitats del Consell, per la qual cosa l’exercici dels seus càrrecs no està lligat a les seues respectives entitats.

El manament d’una Comissió Permanent és de dos anys. En cap cas una persona podrà formar part de la Comissió Permanent més de 4 anys. S’imposa una limitació per anys i no per mandats perquè en el cas que el manament d’una Comissió Permanent s’interrompa, no limite les possibilitats de participació de les persones que formen part de la mateixa i pogueren repetir en aquest òrgan fins a, com a màxim, quatre anys.

Formar part de la comissió permanent és compatible amb l’execució de càrrecs a les entitats respectives.
5. La composició de la Comissió Permanent haurà de ser paritària amb un 60-40% de participació equitativa entre dones i homes.

La Comissió Permanent es reunirà almenys una vegada al mes, a excepció del mes d’agost, i en les ocasions que siga convocada pel president o per la presidenta, bé a iniciativa pròpia o a petició d’algun membre d’aquesta.

Les reunions es convocaran amb una antelació d’almenys 48 h.

L’ordre del dia de les reunions de la Comissió Permanent serà fixat al començament de cada reunió, i s’hi hauran d’incloure les propostes de qualsevol dels seus membres.

Per a la vàlida constitució de la Comissió Permanent cal que estiguen presents la meitat més u. En el cas de força major, indisposició o una causa clara i justificada i amb el previ consentiment, siga de forma verbal o telemàtica, de la Comissió permanent en el seu conjunt, es puga constituir la mateixa, en un menor número que l’exposat en l’apartat anterior.

Els acords seran adoptats quan s’obtinga la majoria simple. Si es produeix un empat, decidirà el vot de qualitat del president o de la presidenta. Els acords seran immediatament executius.

El secretari/a del Consell estendrà l’acta de cada reunió, on figuraran els acords adoptats i totes les circumstàncies que resulten procedents per al fidel reflex de les sessions. Les actes seran aprovades en la reunió posterior. Aquestes actes i les deliberacions al si de la Comissió Permanent tenen caràcter confidencial. El secretari/a del Consell té autorització per a lliurar certificats dels acords que s’hi disposen.

Els acords adoptats per la Comissió Permanent afecten solidàriament i col·legiada tots els seus membres, tant en el seu compliment com en les responsabilitats que se n’esdevenen, llevat de vot contrari a l’acord concret, recollit en l’acta de la reunió i justificat.

Els càrrecs del Consell són elegits per sufragi universal, directe i secret de totes lespersones representants amb dret a vot a l’Assemblea General.

Des d’un mes fins deu dies hàbils abans de l’Assemblea on s’elegisca nova Comissió Permanent, podran presentar-se candidatures completes, formades per un mínim de set membres, indicant els càrrecs a què aspiren i l’entitat a la qual pertanyen, així com un programa electoral si ho desitgen. La presentació es realitzarà davant el Registre del Consell que romandrà obert a tal efecte.

Una mateixa entitat no podrà optar a dos càrrecs en una mateixa llista, ni estar en llistes distintes.

La Comissió Permanent transmetrà a totes les entitats membre les candidatures i els programes presentats en el moment de recepció de la candidatura en el Registre del Consell .

Resultarà elegida aquella candidatura que obtinga el nombre més gran de vots entre les distintes presentades. En cas de què dos o més candidatures obtingueren el mateix nombre de vots, es tornarà a repetir la votació una hora més tard.

Després de l’Assemblea, s’inclourà en l’acta de l’assemblea, i serà degudament transmesa a l’Ajuntament, l’IVAJ i el Consell Valencià de Joventut.

En finalitzar la mateixa Assemblea, la Comissió Permanent sortint farà entrega a la nova de les claus de les dependències i la documentació del Consell, així com es procedirà al reconeixement de signatures bancàries. En aquest acte es farà constar el lliurament i la recepció del corresponent arqueig econòmic, la relació de compromisos pendents i la documentació administrativa i de gestió.

La Comissió Permanent decidirà, en la seua primera reunió, la distribució de les responsabilitats de les distintes Comissions especialitzades o àrees entre els i les membres. Aquesta reunió se celebrarà durant els 30 dies següents a la finalització de l’Assemblea. Aquest acord serà notificat immediatament als membres, perquè tinguen constància.

Queda vacant un lloc de la Comissió Permanent en els següents casos:

a. Per defunció.
b. Per dimissió.
c. Per cessament de confiança per part de l’entitat membre o la Comissió Permanent.
d. Per censura de l’Assemblea General.

En el cas que una entitat membre retire la confiança a un/a membre de la Comissió Permanent de la seua pròpia entitat es podrà presentar un moció de confiança i serà cessat de la mateixa, sempre que així ho aproven la Comissió Permanent i emeta un informe al respecte que deurà fer aplegar a les entitats membre en el menor temps possible.

D’altra banda, en el cas que la Comissió Permanent retire la confiança d’un/a membre de la Comissió Permanent, presentaran una moció de censura motivat amb un informe en el què s’acrediten les absències de la persona membre de la Comissió Permanent i com s’està desatenent les obligacions assumides. Aquest informe ha de sotmetre’s a votació en la següent Assemblea del Consell de la Joventut de València i en cas d’aprovar-se, es convertirà de facto en una vacant.

La dimissió d’un o més dels membres de la Comissió Permanent deurà fer-se per escrit dirigit a la resta de la Comissió Permanent que deurà traslladar-ho a les entitats membre en el termini màxim de 10 dies hàbils des de la notificació de les mateixes.

En cas de vacant d’algun component, es procedirà a cobrir el càrrec mitjançant elecció d’un nou en la següent Assemblea.

La vacant de la meitat més u dels components de la Comissió Permanent provocarà la dimissió automàtica de la resta de components que quedarà en funcions en tant es convoque una Assemblea. Dita Assemblea es convocarà en un termini màxim d’un mes i en ella s’elegirà una nova Comissió Permanent.

En cas que en la nova Assemblea no es nomene cap Comissió Permanent, es crearà una Comissió Gestora amb el propòsit de mantindre el funcionament del Consell fins que puga nomenar-se una nova Comissió Permanent. La Comissió Gestora compliria les següents característiques:

a. Estarà composada, per almenys, tres persones de tres entitats diferents; i una persona representant del Consell Valencià de Joventut amb veu però sense vot.
b. Estarà en coordinació amb el Consell Valencià de la Joventut, que tutelarà el procés.
c. En cap cas tindrà un vigència superior a 4 anys.

a. El president o la presidenta del Consell de la Joventut de València ho és a la vegada de la Comissió Permanent.
b. Representar el Consell de la Joventut de València front els poder públics, entitat, corporacions i personalitats de qualsevol ordre quan tal funció no l’exercisca col·legiadament la Comissió Permanent.
c. Convocar i presidir les Assemblees Generals i les reunions de la Comissió Permanent.
d. Vetllar i fer complir els acords presos per l’Assemblea i per la Comissió Permanent.
e. Atendre aquelles altres tasques que li siguen assignades.

a. El vicepresident o la vicepresidenta assumiran totes les funcions del president o la presidenta en cas d’absència, malaltia, abstenció o vacant.
b. Totes aquelles que li siguen expressament delegades pel President o la Presidenta o la CP.
c. Atendre aquelles altres tasques que li siguen assignades.

a. Redactar, amb el vistiplau del o la Presidenta, les actes de les reunions de l’Assemblea i les Reunions de Comissió Permanent.
b. Portar i custodiar el Registre General del Consell de la Joventut, arxiu, expedient i resta de documentació del Consell.
c. Rebre i donar comptes a la CP de totes les sol·licituds i comunicacions que reba el Consell.
d. Expedir, amb el vistiplau del o la Presidenta, les certificacions necessàries.
e. Atendre aquelles altres tasques que li siguen assignades.
f. En cas d’absència, malaltia, abstenció o vacant del secretari o secretaria serà substituït per altre membre de la C.P., per acord d’aquesta.

a. Custodiar els fons del Consell.
b. Pagar els lliuraments que autoritze el President o la Presidenta.
c. Informar periòdicament a la CP de la situació econòmica del Consell.
d. Redactar l’esborrany dels document comptables i pressupostaris , així com els informes econòmics que la CP ha de presentar a l’aprovació de l’Assemblea, conforme al previst en aquests estatuts.
e. Ingressar i retirar fons dels comptes bancaris, conjuntament amb el President o Presidenta, o en el seu cas, amb altre membre de la CP designat per aquesta.
f. Portar inventari minuciós dels béns del Consell, dels que serà l’administrador o administradora.
g. Controlar la comptabilitat, realitzar les previsions de tresoreria i verificar la caixa.
h. Atendre aquelles altres tasques que li siguen assignades.
i. En cas d’absència, malaltia, abstenció o vacant del tresorer o tresorera serà substituït per altre membre de la CP, per acord d’aquesta.
j. Presentar comptes de l’exercici a la Comissió Permanent i a l’Assemblea General.

a. Vetllar pel compliment dels acords de l’Assemblea i les reunions de la Comissió Permanent.
b. Assistir al o la Presidenta i a la resta de membres de la CP en les seues funcions.
c. Coordinar els seus grups de treball.
d. Atendre aquelles altres tasques que li siguen assignades.

SECCIÓ III: COMISSIONS ESPECIALITZADES I XARXES DE PARTICIPACIÓ

Aquests grups són òrgans del Consell encarregats d’estudiar situacions concretes per a les quals siguen convocats, així com elaborar els documents i propostes d’actuació. Les conclusions d’aquests seran preses en compte per la Comissió Permanent com a base d’actuació, però no seran vinculants per al Consell en tant no es ratifiquen per Assemblea.

Les comissions especialitzades i els grups de treball seran convocats per la persona responsable de l’àrea. Es convocaran per escrit a totes les entitats membre, fins 10 dies hàbils d’antelació. En la convocatòria s’enviarà l’ordre del dia del grup de treball, lloc, dia i hora del mateix. En cas d’urgència, la notificació podrà fer-se amb 48 hores d’antelació.

A més, podran obrir-se a la participació de persones joves encara que no siguen membres de cap entitat.

Les comissions especialitzades i els grups de treball es convocaran sempre que hi haja un tema susceptible de ser tractat en aquestes reunions i amb la fi de què la resolució del mateix siga consensuada entre les entitats.

La comissió o àrea podrà crear els grups de treball considere necessaris per al seu normal funcionament.

Les reunions de les Xarxes de Participació seran convocades per les persones participants o per la Comissió Permanent. Es convocaran per escrit a totes les persones membres amb una antelació mínima de 7 dies naturals. En cas d’urgència, la notificació podrà fer-se amb 48 hores d’antelació.

Les Xarxes estaran compostes principalment per persones joves no associades.

Les Xarxes es creen por voluntat expressa de persones joves no associades que desitgen treballar en un tema que afecte a la joventut valenciana. La creació d’aquestes haurà de ser aprovada per la Comissió Permanent i ratificat per l’Assemblea General.

SECCIÓ IV: DE LA MOCIÓ DE CENSURA CONTRA ELS ÒRGANS DEL CONSELL

Qualsevol membre de ple dret del Consell podrà promoure la tramitació d’una moció de censura dirigida contra la totalitat de cada òrgan electe del Consell, o contra una part del mateix, quan considere que determinades actuacions dels anteriors atempten greument contra els principis, línies d’actuació, normativa o acords del Consell, o incomplisquen greument les obligacions inherents al càrrec.

La tramitació de la moció de censura s’iniciarà mitjançant un escrit motivat del promotor o promotora signat per als o les responsables legals de, d’almenys, un terç dels membres de ple dret del Consell.

Rebut l’escrit al Registre General del Consell, la Comissió Permanent disposarà d’un termini de 10 dies per a la verificació de les dades presentades, i d’encontrar-ho correcte, procedirà a la convocatòria d’una Assemblea Extraordinària, amb la moció de censura com a únic punt de l’ordre del dia. Si la moció és contra la totalitat de la CP, l’Assemblea haurà de convocar-se en qualsevol cas. En qualsevol de les dues censures, l’assemblea haurà de celebrar-se en un termini no superior a 45 dies des de la recepció de la sol·licitud de tramitació, no puguen celebrar-se cap assemblea entre tant.

Prospera la moció de censura quan siga recolzada per, almenys, la meitat més un dels vots emesos en l’assemblea. La votació serà secreta i no hi haurà segona.

En cas que prospere la moció de censura contra una part de l’òrgan, les persones objecte de la mateixa cessaran automàticament, sent substituïdes en les seues funcions per altres membres de l’òrgan corresponent, per acord dels seus integrants. Les vacants resultants seran cobertes en la següent assemblea.

Si la moció de censura és contra la totalitat de la comissió permanent, s’adjuntarà a la moció, una composició alternativa d’una nova comissió permanent. Si prospera la moció de censura, tindrà possessió en la mateixa assemblea la comissió permanent alternativa.

CAPÍTOL IV. RÈGIM DE FINANÇAMENT, COMPTABILITAT I DOCUMENTACIÓ

El Consell de Joventut de València disposarà d’una relació actualitzada de les entitats associades. Així mateix, portarà una comptabilitat on quedarà reflectida la imatge fidel del patrimoni i els resultats dels comptes. En un Llibre d’Actes, figuraran les corresponents a les reunions que celebren els seus òrgans de govern i representació.

Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament de les finalitats i activitats seran els següents:

1.1. Les quotes d’entrada, periòdiques o extraordinàries.
1.2. La dotació específica tant de l’administració autonòmica com de l’administració local.
1.3. Les subvencions, legats o herències que pogueren rebre de forma legal per part dels associats o de terceres persones.
1.4. Els resultats de les activitats realitzades.
1.5. Qualsevol altre recurs lícit.

El tancament de l’exercici de l’entitat coincidirà amb l’últim dia de l’any natural.

CAPÍTOL V. MODIFICACIÓ D'ESTATUTS

El procediment per a la modificació dels presents Estatuts serà el següent:

1.1. Els Estatuts podran ser revisats per l’Assemblea General a proposta de la Comissió Permanent o 1/3 dels membres de Ple dret del Consell de València
1.2. En la convocatòria de l’assemblea, s’adjuntarà l’article o articles objecte de modificacions que es pretenguen introduir.
1.3. L’acord de modificació dels Estatuts per l’Assemblea General requerirà el suport de l’Assemblea del Consell de la Joventut de València.

CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ

El Consell de la Joventut de València es dissoldrà:

1.1. Per voluntat dels associats expressada mitjançant acord de l’Assemblea General.
1.2. Per impossibilitat de complir les finalitats previstes en els estatuts apreciada per acord de l’Assemblea General.
1.3. Per sentència judicial.
1.4. L’acord de dissolució s’adoptarà per l’Assemblea General, convocada a l’efecte, per majoria de 2/3 dels delegats.

En cas de dissolució, es nomenarà una comissió liquidadora, la qual, una vegada extingits els deutes, i si existirà sobrant líquid, ho destinarà a fins no lucratius, concretament a associacions sense ànim de lucre de l’àmbit territorial d’actuació.

Queda derogat l’anterior Estatut d’aquest Consell de la Joventut de València.