Comunicación

Aquesta àrea té com a objectius fonamentals modernitzar la imatge del CJV i millorar i renovar les eines comunicatives, així com la comunicació interna i externa elaborant estratègies de comunicació a curt, mitjà i llarg termini.

L’àrea de comunicació té com a principals finalitats projectar la imatge i la veu del CJV com a portaveu de la gent jove i de les associacions juvenils de la nostra ciutat, millorar la difusió i promoció del CJV i dels seus actes, projectes i campanyes i la de garantir els canals i mitjans d’informació interna i externa.

Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són:

– Millorar i unificar la imatge corporativa del CJV.
– Modernitzar la pàgina web perquè esdevinga un punt d’informació en qüestions de joventut.
– Potenciar l’ús de les xarxes socials més utilitzades per la gent jove tenint en compte l’heterogeneïtat de la joventut de la ciutat.
– Millorar la comunicació interna amb les entitats membre del CJV.
– Incrementar la presència mediàtica del CJV.

imagen-comunicacio