Associacionisme, participació i voluntariat

Des del CJV creiem que formar en participació i fomentar l’associacionisme juvenil és un pilar bàsic per construir una societat democràtica on els i les joves siguen protagonistes i agents actius del canvi social que necessitem per a conviure en una societat igualitària, solidària i democràtica.

La promoció de l’associacionisme és un dels principals objectius del CJV, tal com es reflecteix als nostres estatuts, i els projectes dedicats a aquesta fnialitat són els més identificatius del Consell.

Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són:

– Informar i assessorar en matèria associativa a joves de la ciutat de valència, així com a les entitats membre del CJV.
– Donar suport tècnic i logístic a les entitats membres del CJV.
– Acostar als i les joves el món associatiu de la seua ciutat.
– Promocionar l’associacionisme juvenil a la nostra ciutat.
– Foment de la participació juvenil en la vida política i social.
– Crear espais de formació, reflexió i trobada entre les entitats membres del CJV mitjançant la convivència i l’aprenentatge comú.
– Donar a conèixer les entitats del CJV i el seu treball.
– Augmentar el nombre d’entitats membre actives en el CJV.

imagen-associacionisme