Posted on / by / in Noticies CJV

Ajuda econòmica per a entitats en la XXIV Fira d’Associacions

  • El Consell de la Joventut de València (CJV) obrim la convocatòria d’una partida de 100€ per a les entitats que participen en la XXIV Fira d’Associacions Juvenils del CJV el pròxim 16 de novembre
  • L’ajuda està destinada a cobrir necessitats específiques de les associacions juvenils, fonamentalment la seua promoció i difusió d’activitats

El Consell de la Joventut de València (CJV) hem presentat aquest dilluns la convocatòria d’una ajuda econòmica de 100€ per a totes les associacions juvenils que formen part d’aquesta plataforma i que participaran el pròxim 16 de novembre en la XXIV Fira d’Associacions Juvenils que cada any organitzem a la ciutat de València, enguany al Jardí del Túria, concrètament a l’explanada sota el Palau de la Música.

Aquesta ajuda està destinada, fonamentalment, a cobrir les despeses específiques de les entitats juvenils del CJV que guarden relació amb la promoció i difusió d’activitats pròpies i també relacionades amb la temàtica propia de la XXIV Fira, com ara la impressió de campanyes i fullets, o la compra de material propagandístic i merchadising que es podrà presentar durant aquesta trobada, la qual espera congregar a un gran nombre de persones joves de la ciutat.

D’aquesta manera, per a sol·licitar aquesta ajuda cada entitat ha de presentar una única fitxa, de manera individual o conjunta, que estarà disponible en aquest web juntament amb la resta de documentació. En aquest document es determinarà els objectius, descripció i despeses previstes de les accions que es presenten. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies a comptar des de l’endemà de la publicació de l’ajuda al nostre web.

D’altra banda, cada entitat deurà presentar una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió d’aquesta ajuda, amb indicació de les accions realitzades i dels resultats obtinguts, a més de fotografies de l’activitat executada a la XXIV Fira d’Associacions i les accions que s’han dut a terme. Igualment, una relació classificada de les despeses derivades de les accions executades, amb identificació del creditor i del document, el seu import i de les dates d’emissió i de pagament, acompanyat per un certificat que acredite la despesa total i el número de compte bancària de l’entitat per al pagament de l’ajuda.

Tots els documents justificatius hauran de ser originals. Haurà d’acompanyar-se d’una declaració responsable on s’acredite que les factures són originals, que guarden relació amb l’activitat subvencionada i la forma de pagament utilitzada (mètode i persona responsable del pagament).

Tags: