estatuts

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, ADREÇA, ÀMBIT TERRITORIAL

El Consell de la Joventut de València és una entitat independent, que té la voluntat de relacionar-se amb l'Ajuntament de València, que es regeix per la normativa vigent i especialment pels presents estatuts.

El CJV pretén ser un òrgan de coordinació, representació i promoció d'iniciatives que asseguren la participació dels jóvens en l'àmbit de la ciutat de València, en les decisions i en les mesures que els afecten.

El CJV i els seus membres es defineixen demòcrates, i s’adherint-se a la Declaració Universal dels Drets Humans, i dediquen atenció preferent a l'assentament democràtic i a la recuperació de les institucions autonòmiques de la Comunitat Valenciana.

L'àmbit d'actuació del CJV és el de la ciutat de València, i té l’adreça social al carrer Morella, 2 (Barri del Carme)

CAPÍTOL II: FINS I FUNCIONS DEL CJV

Són finalitats del Consell de la Joventut de València:

a) Impulsar i assegurar la participació dels jóvens en la vida política, social i cultural de la ciutat de València, especialment en les qüestions que els afecten d'una manera directa, ajudant així al ple desenrotllament dels jóvens i a la seua plena incorporació a la vida ciutadana.

b) Fomentar l'associacionisme juvenil estimulant la creació i desenrotllament d'associacions, prestant el suport assistencial que els fora requerit, i la promoció del voluntariat de conformitat amb les Lleis del Voluntariat y d’Associació, sense prejuí de les competències de l'Administració corresponent.

c) Promoure el coneixement de la nostra cultura, història i idioma.

d) La difusió entre els jóvens dels valors de la llibertat, la pau i la defensa dels drets humans.

e) Participar en els organismes consultius de caràcter públic que s'establesquen per a l'estudi de la problemàtica juvenil en l'àmbit de la ciutat de València.

f) Aquells altres qualssevol relacionats amb la joventut i la seua problemàtica.

Són funcions del Consell de la Joventut de València.

a) Ser l'interlocutor vàlid davant l'administració municipal i aquells organismes relacionats amb la joventut.

b) Emetre, bé per iniciativa pròpia, bé a petició d'altres, dictàmens sobre totes les qüestions que afecten la joventut del terme municipal de València en particular, i de la joventut en general.

c) Activar els mitjans necessaris per a l'estudi de les qüestions que concerneixenels jóvens, la promoció de les iniciatives juvenils que es creen convenients i la col·laboració amb altres iniciatives representades o no en el CJV

d) Conéixer i opinar sobre el pressupost i la gestió del patrimoni que l'Ajuntament de València destina a la política de joventut.

e) Establir relació amb els consells locals i comarcals de joventut de la comarca de l’Horta i participar en el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.

f) Mantenir les relacions que crega convenient, en l’àmbit estatal com internacional , amb organismes anàlegs.

CAPÍTOL III. DELS MEMBRES, DRETS I DEURES

1.- Poden ser membres del Consell de la Joventut de València:

a) Les associacions juvenils o federacions que complesquen els següents requisits:

1. Que no perseguesquen fins lucratius.

2. Que possesquen i acrediten el nombre mínim d'afiliats que s'estableixen en el Reglament de Règim Intern.

3. Que figuren inscrites en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats prestadores de Servicis a la Joventut de la Comunitat Valenciana.

4. Que el seu àmbit d'actuació siga el de la ciutat de València.

5. Que el CIF de l'entitat no coincidesca amb el de cap altre membre del CJV

b) Les seccions juvenils de les altres associacions sempre que complesquen els següents requisits:

1. Que tinguen reconeguda estatutàriament autonomia funcional, organització i govern propi per als assumptes específicament juvenils.

2. Que els socis o afiliats de la secció juvenil ho siguen de forma voluntària per acte exprés d'afiliació i s'identifiquen com a tals.

3. Que la representació de l'organització juvenil corresponga a òrgans propis.

4. Que reunesquen els requisits exigits per a les associacions Juvenils en l'apartat a.

c) Les associacions i entitats anàlogues constituïdes amb la finalitat de prestar servicis a la joventut, que com a tals figuren inscrites en Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Servicis a la Joventut de la Comunitat Valenciana i que reunesquen els altres requisits exigits en els punts 1, 2, 4 i 5 de l'apartat .

d) Les federacions i confederacions d'alumnes que reunesquen les condicions següents:

1. Que complesquen els requisits establits en els punts 1,2,4 i 5 de l'apartat a).

2. Que figuren inscrites en el Cens de Federacions d'Alumnes de la Comunitat Valenciana.

2.- La incorporació al CJV d'una confederació i federació exclou la dels membres per separat.

Les organitzacions i entitats compreses en l'article anterior podran formar part del CJV sempre que no sol·liciten per escrit a la Comissió Permanent, com a mínim 15 dies abans de l'Assemblea Ordinària, i acomplesquen les condicions i requisits que es fixen en els presents estatuts.

En tot cas, l'estructura i funcionament d'aquelles hauran de ser democràtics, i manifestaran expressament el seu acatament a la Constitució Espanyola i a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

1. Les entitats que sol·liciten el seu ingrés hauran de presentar:

a) Sol·licitud d'ingrés, com a membre de ple dret o com a membre observador, firmada pel representa legal de l'entitat, en la qual faça constar:

- La voluntat d'incorporar-se al Consell.

- Acatament exprés de la Constitució Espanyola i de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

- Que l'entitat no té fins lucratius.

- Que l'estructura i funcionament intern són democràtics.

b) Certificat de l'acord de sol·licitud d’ingrés en el CJV adoptat per l'òrgan competent de l'entitat.

c) Estatuts compulsats.

d) Certificat d'estar inscrit en el Registre corresponent.

e) Relació nominal de membres de l'òrgan directiu.

f) Fotocòpia del CIF o document equivalent.

g) Certificat d'afiliats, expedida pel representant legal de l'entitat.

h) Memòria justificativa de la seua implantació i activitats.

2. Les federacions i confederacions d'alumnes presentaran, a més del que preveu l'apartat 1 d'aquest article, certificat de les associacions membres de la ciutat de València, expedida pels representants legals de les mateixes.

a) La Comissió Permanent és competent per a estudiar i informar de les sol·licituds d'admissió en el CJV, establint els mecanismes de comprovació que estime convenients.

b) Una vegada estudiada la documentació, la Comissió Permanent requerirà a les entitats sol·licitants els aclariments pertinents i quanta documentació necessària que no haja sigut presentada.

c) Després de la recepció de tota la documentació i de la informació que haja sigut sol·licitada a l'entitat o a tercers, la Comissió Permanent emetrà un informe amb antelació suficient per a poder incloure l'assumpte en l’Orde del dia de la primera Assemblea Ordinària que es convoque amb posterioritat a la sol·licitud d'ingrés.

Aquest informe, que podrà ser negatiu o positiu, es remetrà a totes les entitats del CJV i a l'entitat sol·licitant, amb antelació de deu dies a la celebració de l'Assemblea.

d) En l'Assemblea Ordinària, la Comissió Permanent informarà de totes les sol·licituds rebudes i de la documentació presentada i sol·licitada.

Els Informes positius se sotmetran a ratificació de l'Assemblea. Qualsevol entitat de ple dret podrà presentar una moció en contra de l'admissió sempre que es demostre que l'entitat sol·licitant incompleix algun dels requisits requerits.

Aquesta moció se sotmetrà a votació de l'Assemblea.

Les entitats que sol·liciten l'ingrés seran invitades a l'Assemblea Ordinària, i podran intervenir en el punt de l'orde del dia que tracte sobre la seua admissió o no.

e) Les entitats seran membres des del moment de la ratificació per l'assemblea de l'informe favorable de la Comissió Permanent.

f) L'acord d'admissió o inadmissió es notificarà a l'interessat en el termini de deu dies; es motivarà, en tot cas, el denegatori.

g) A cap entitat que complesca els requisits exposats en aquest Estatut podrà ser-li denegada l'entrada al CJV.

El CJV podrà admetre membres observadors. Podran ser membres observadors del CJV les entitats i organitzacions anàlogues a les descrites en l'article 5 que manquen únicament dels requisits que s'establesquen en el Reglament de Règim Intern.

Igualment podran ser membres observadors les organitzacions i entitats que, reunint-los, opten per aquesta via.

Són drets dels membres de ple dret els següents:

a) Participar en les assemblees amb dos delegats i votar en els assumptes que en ella es plantegen.

b) Elegir i ser elegit per als òrgans del CJV, excepte allò que s'ha previst pel no pagament de la quota en els presents estatuts.

c) Presentar mocions i propostes de resolució en les assemblees del CJV.

d) Proposar assumptes a l'orde del dia de les assemblees.

e) Dret de veu i vot en tots els òrgans de què forme part, excepte del que preveu els presents estatuts, per no pagament de quota.

f) Sol·licitar la convocatòria de les comissions especialitzades que estimen oportú.

g) Participar en les activitats organitzades pel Consell.

h) Rebre la informació rebuda o generada pel CJV.

i) Tindre accés, prèvia sol·licitud, a la documentació del Consell.

j) Utilitzar la infraestructura i servicis del CJV.

k) Consultar en qualsevol moment, prèvia petició, els comptes i balanços del CJV

I) Rebre les prestacions que gestione el CJV.

Són drets dels membres observadors els següents:

a) Participar en les assemblees amb un delegat, que tindrà veu però no vot.

b) Participar en les comissions, amb veu però sense vot.

c) Tindre la possibilitat de participar en les activitats organitzades pel CJV.

d) Rebre la informació generada o rebuda pel CJV.

e) Tindre accés, prèvia sol·licitud, a la documentació del CJV.

f) Utilitzar la infraestructura i els servicis del CJV.

g) Consultar en qualsevol moment, prèvia petició, els comptes i balanços del CJV.

Són deures de tots els membres del CJV:

a) Contribuir amb la seua col·laboració en el desenrotllament i promoció del CJV.

b) Complir la llei i els estatuts del CJV.

c) Acceptar i respectar els acords adoptats pels òrgans competents.

d) Participar en les assemblees i reunions de les comissions.

e) Pagar les quotes i aportacions que s'establesquen.

f) Informar al CJV sobre les variacions que es produïsquen en la seua entitat pel que fa a les condicions d'admissió.

Les entitats integrades en el CJV perdran la seua qualitat de membres.

a) Quan voluntàriament ho desitgen i així ho manifesten per escrit a la Comissió Permanent,.

b) Quan contradiguen els principis i/o normes continguts en estos Estatuts, i per decisió de l'Assemblea General per majoria qualificada de 2/3 dels membres.

c) Per no assistir a cap de les reunions de les comissions especialitzades durant un any.

d) Per inassistència a tres Assemblees consecutives.

e) Per no pagament de la quotes establides durant dos anys.

CAPÍTOL IV. DELS ÒRGANS DEL CONSELL DE LA JOVENTUT DE VALÈNCIA

Els òrgans del CJV són:

a) Assemblea General.

b) Comissió Permanent.

c) Les comissions de treball.

L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern i de la representació del Consell de la Joventut de la ciutat de València.

1. L'Assemblea General estarà formada per:

a) Els membres de la Comissió Permanent, que no tindran dret a vot llevat que ostenten la condició de delegat d'alguna entitat.

b) Dos representants per cada una de les entitats de ple dret.

c) Un representant per cada una de les entitats amb estatus d'observador amb veu però sense vot.

2. Els representants de les entitats en l'Assemblea hauran de ser menors de 30 anys, i estar degudament acreditats per la seua entitat.

1. La convocatòria de les assemblees es realitzaran per escrit, amb la indicació de l'ordre del dia. La convocatòria per a les assemblees ordinàries es realitzarà amb, al menys, quinze dies d'antelació, i amb set en el cas de les assemblees extraordinàries.

2. L'ordre del dia serà fixat per la Comissió Permanent, i l'Assemblea haurà de ratificar-lo o modificar-lo. En el cas de l'Assemblea Extraòrdinaria no podrà ser modificat.

Quedarà formalment constituïda l'Assemblea quan assistesquen la meitat més un dels components d'aquesta en primera convocatòria, mitja hora més tard, quan assistesquen almenys un terç dels membres de ple dret del CJV.

L'Assemblea General es reuneix ordinàriament cada semestre, i de forma extraordinària sempre que la convoque la Comissió Permanent, o bé ho sol·licite una tercera part dels membres del CJV.

Les funcions de l'Assemblea General, òrgan suprem del CJV, són les següents:

a) Fixar les línies generals d'actuació del CJV.

b) Vetlar pel compliment dels Estatuts i les normes derivades d'aquests.

c) Elegir la Comissió Permanent o cessar-la, i crear les comissions que es jutgen oportunes, elegint els membres o delegant aquesta funció en la Comissió Permanent.

d) Controlar la gestió de la Comissió Permanent.

e) Vetlar per la consecució del treball proposat per les comissions.

f) Aprovar el programa anual.

g) Adoptar acords sobre el pressuposts, fixar les quotes dels membres i aprovar l'estat de comptes de l'exercici anterior.

h) Decidir sobre les sol·licituds d'admissió i les mocions de censura i exclusió.

i) Aprovar o modificar els Estatuts i el Reglament de Règim Intern per majoria de dos terços dels membres presents del CJV.

j) Fomentar i decidir les relacions amb organismes anàlegs.

k) Decidir la inclusió dels punts que es creen convenients en l'ordre del dia de l'Assemblea General següent.

l) Decidir sobre el canvi d’adreça del CJV a proposta de la Comissió Permanent.

Són funcions de l'Assemblea General Extraordinària:

a) Acordar la dissolució del CJV.

b) Qualsevol altre assumpte que, per urgència, no puga esperar a la pròxima va reunió de l'Assemblea General Ordinària.

La Comissió Permanent és l'òrgan rector encarregat d'executar els acords del Ple, que ostenta la representació del CJV i estarà format per huit membres. L’elecció és regularà en el Reglament de Règim Intern.

Les funcions de la Comissió Permanent són les següents:

a) Emetre els informes i dictàmens per iniciativa pròpia, o que li siguen sol·licitats.

b) Preparar i convocar l'Assemblea General i presentar per a l’aprovació, l'ordre del dia de la mateixa.

c) Executar els acords de l'Assemblea General.

d) Preparar i presentar el pressupost a l'Assemblea General una vegada a l'any.

Són funcions de la presidència:

a) Representar el CJV, davant els poders públics, entitats, corporacions i personalitats de qualsevol orde quan tal funció no la realitze o exercesca col·legiadament la Comissió Permanent.

b) Executar i fer executar els acords adoptats per la Comissió Permanent.

c) Convocar i presidir les reunions tant de les assemblees com la de la Comissió Permanent.

d) Donar el vistiplau a les actes i certificats alçades pel secretari.

e) Ordenar els pagaments acordats.

f) Impulsar i dirigir els treballs de la Comissió Permanent.

g) Supervisar el funcionament administratiu diari del Consell, i adoptar les mesures que considere urgents per al bon govern, règim i administració del Consell donant compte a la Comissió Permanent.

Són funcions de la vicepresidència:

a) Col·laborar amb el president.

b) Substituir en absència o vacant d'aquest.

Són funcions de la secretaria:

a) Prendre i redactar, així com donar lectura de les actes de l'Assemblea General i de les reunions de la Comissió Permanent.

b) Portar l'arxiu, així com els llibres necessaris.

c) Responsabilitzar-se de la secretaria tècnica.

Són funcions de la tresoreria:

a) Elaborar el pressuposts.

b) Recaptar els fons de l'Administració, i les quotes dels membres, així com qualsevol aportació.

c) Dur l'estat de comptes al dia.

d) Custodiar els fons econòmics i el patrimoni.

e) Presentar comptes de l'exercici a la Comissió Permanent, i a l'Assemblea General.

Són funcions de les Vocalies:

a) Vetlar pel compliment dels acords de l'Assemblea General i de la Comissió Permanent.

b) Assistir al president i als restants membres en les seues funcions.

c) Coordinar les comissions especialitzades.

d) Realitzar aquelles funcions que els encomanen la Comissió Permanent o el president.

Les comissions de treball es regularan en el Reglament de Règim Intern.

CAPÍTOL V. RECURSOS ECONÒMICS I PATRIMONI

El CJV, en el moment de la seua constitució, només té de patrimoni l'equipament que obra en la seu.

El pressupost anual inicial és de 2.300.000, que l'Assemblea podrà modificar. El pressupost màxim anual serà de 50 milions de pessetes.

El CJV, en el moment de la constitució manca de recursos econòmics i es mantindrà econòmicament per:

a) Les quotes dels membres.

b) Els resultats de les activitats realitzades.

c) La col·laboració establida amb altres entitats públiques i privades.

d) Les donacions i subvencions que reba de l'Ajuntament.

CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ I APLICACIÓ DEL PATRIMONI

La dissolució del CJV només es podrà acordar per decisió de l'Assemblea General Extraordinària amb l'assistència de dos terços dels delegats amb dret a vot i per majoria qualificada de dos terços dels presents.

En l'ordre del dia figurarà només aquesta qüestió.

L'Assemblea General dictarà les disposicions pertinents sobre el patrimoni existent.

Els Estatuts del CJV hauran de ser aprovats i podran ser modificats per l'Assemblea General amb l'acord de dues terceres parts dels assistents amb el dret a vot.

En els Estatuts figuraran la data d'aprovació.